Phone: (805) 525- 4645

Email: santapaulatheatercenter@gmail.com

Address: 125 South 7th Street, Santa Paula CA, 93060